نگاه انقلاب اسلامی به زن/17

بسم الله الرحمن الرحیم

ما باید در مورد مسـأله‌ى زن نگاه جامع داشـته باشـیم، و این نگاه جامع در اسلام هسـت. مسـأله‌ى ارزشـگذارى بـه اصالـت زن، زن بـودن، براى زن یـک ارزش والاسـت؛ یـک اصل اسـت. به هیچ وجه تشـبه بـه مردان بـراى زن ارزش بـه حسـاب نمى‌آیـد؛ همچنان که بـراى مردها تشـبه بـه زنـان ارزش به حسـاب نمى‌آیـد. هر کدام نقشـى دارند، هر کـدام جایگاهى دارنـد و طبیعتـى دارنـد و مقصـودى از وضعیت خـاص آنهـا در آفرینش حکیمانـه‌ى الهى مـورد نظر بـوده کـه این مقصـود باید بـرآورده شـود؛ این مسـأله مهم اسـت.
در جوامع مـا - یعنـى جوامع اسلامى و جامعـه‌ى ایرانـی خود مـا - متأسـفانه مثل جوامـع غربی یـک بى‌عدالتـى در ارتباطـات خانوادگى زن و مرد وجـود داشـته؛ عمده هـم مربوط بـه داخل خانـواده اسـت؛ این بایـد جلویـش گرفته شـود.
تصویـر کیفیـت برخـورد زن و مـرد در اخلاق اسلامى و قانـون اسلامى هـم بـه نظر مـا بایسـتى بیشـتر رویش کار شـود. بعضـى متدین هم هسـتند، امـا چون بـا مفاهیم اسلامى درسـت آشـنا نیسـتند و اخالقیـات مرتبط با روابـط زن و مـرد را در اسلام درسـت نمیداننـد، تدینشـان موجب نمیشـود کـه از غلظتشـان کم شـود، از تحکم و زورگوئى‌شـان بکاهـد؛ نـه، هـم متدیننـد، هـم آن تحکمهـا و زورگوئى‌هـا را دارنـد؛ ایـن هـم باید اصلاح شـود. اخلاق اسلامى در روابـط زن و مـرد - بخصوص در داخـل خانـواده - باید مـورد توجه قـرار بگیرد.
البته مسـأله‌ى حجـاب خیلـى مهـم اسـت. مـن مسـأله‌ى حجـاب را واقعا مهم میدانم.اهمیـت مسـأله‌ى حجـاب در جاهاى باواسـطه های خودش را نشـان میدهـد؛ از جملـه در مسـأله‌ى خانـواده خـودش را نشـان میدهد.
 بدانیـد امـروز زنـان کشـور مـا مسئولیتشـان سـنگین اسـت. مسـئولیت مضاعفـی که امـروز شـما داریـد، همین اسـت که نـگاه غلط به مسـأله‌ى زن و مـرد را تصحیـح کنیـد. نگاهی که امـروز دنیاى غرب سـعى میکنـد در مسـأله‌ى زن و مـرد القاء کند، نـگاه غلطى اسـت، نـگاه باطلى اسـت؛ ایـن بـه پایمـال شـدن ارزشـهاى بسـیارى در جوامع بشـرى منتهى خواهـد شـد.اگر فـرض کنیـم بشـود در جامعه ها از مظلومیـت زنان - کـه ایـن مظلومیت هـم یک علل طبیعـى و قهـرى دارد - جلوگیـرى کـرد، فقـط در سـایه‌ى اخلاق و قانـون و تهذیـب و تهذب مـردان اسـت.اما امروز در غرب مطلقا از این خبری نیست.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان