نگاه انقلاب اسلامی به زن18

بسم اللّه الرحمن الرحیم
زینب کبـرى‌یـک نمونـه‌ى برجسـته‌ى تاریخ اسـت کـه عظمت حضـور یـک زن را دریکـى از مهمتریـن مسـائل تاریـخ نشـان میدهـد. اینکـه گفتـه میشـود در عاشـورا، در حادثـه‌ ی کربلا، خـون برشمشیر  پیـروز شـد عامـل این پیـروزى، حضـرت زینـب بـود؛ والا خـون در کربلا تمام شـد.حادثـه‌ى نظامى با شکسـت ظاهـرى نیروهاى حـق در عرصـه‌ى عاشـورا به پایـان رسـید؛ امـا آن چیزی که
موجب شـد این شکسـت نظامى ظاهرى، تبدیل به یـک پیروزى قطعی دائمى شـود، عبـارت بـود از منش زینـب کبرى‌؛ نقشی که حضـرت زینب بـر عهـده گرفت؛ ایـن خیلـى چیز مهمـى اسـت.
ایـن حادثه نشـان داد که زن در حاشـیه‌ى تاریـخ نیسـت؛ زن در متن حـوادث مهم تاریخـى قـرار دارد.
خطبه‌ى فراموش نشـدنى زینـب کبرى‌ در بـازار کوفه یـک حـرف زدن معمولى نیسـت،یـک تحلیـل عظیـم از وضـع جامعـه‌ى اسلامى در آن دوره اسـت که با زیباترین کلمـات و بـا عمیقترین و غنى‌ترین مفاهیم در آن شـرایط بود.دشـمن کـه بـه حسـب ظاهـر در کارزار نظامى پیروز شـده اسـت و 
مخالفین خـود را قلع و قمع کرده اسـت تحقیـر و ذلیل شـود؛ داغ ننگ ابـدى را به پیشـانى او میزنـد و پیـروزى او را تبدیـل میکند به یک شکسـت؛ 
ایـن کار زینب کبرى‌ اسـت. زینـب(س) نشـان داد که میتـوان حجـب و عفـاف زنانـه را تبدیل کرد بـه عـزت مجاهدانـه، به یـک جهـاد بزرگ. او زن تاریخ اسـت؛ ایـن زن، دیگر ضعیفـه نیسـت. نمیشـود زن را ضعیفه دانسـت. ایـن جوهـر زنانه‌ى مؤمـن، اینجـور خودش را در شـرایط دشـوارنشـان میدهـد
 این زن اسـت کـه الگوسـت؛ الگـو بـراى همه‌ى مـردان بـزرگ عالـم و زنـان بـزرگ عالـم. انقلاب نبـوى و انقلاب علوى را آسیب شناسى میکنـد؛ میگویـد شـماها نتوانسـتید در فتنه،حق را تشـخیص بدهید؛ نتوانسـتید بـه وظیفه تـان عمل کنید؛ نتیجه ایـن شـد کـه جگرگوشـه‌ى پیغمبـر سـرش بـر روى نیـزه رفت.عظمـت زینـب را اینجـا میشـود فهمید.
دنیاى فاسـد غرب خواسـتند بـروز زن را، شـخصیت زن را در روشـهاى غلط و انحرافی که همراه بـا تحقیر جنس زن اسـت، به زور بـه ذهن دنیا فـرو کنند:زن بـراى اینکه شـخصیت خودش را نشـان بدهد، بایسـتى بـراى مردان 
چشـم نواز باشـد.این شـد شـخصیت برای یک زن؟! بایسـتى حجـاب وعفـاف را کنـار بگـذارد، جلوه گـری کند 
تـا مردهـا خوششـان بیاید. ایـن تعظیم زن اسـت یا تحقیـر زن؟ این غـرب مسـت دیوانـه‌ى از همه جـا بى‌خبر، 
تحـت تأثیر دسـتهاى صهیونیسـتى، ایـن را به عنـوان تجلیـل از زن علـم کرد؛ یـک عده هم بـاور کردنـد. عظمت 
زن بـه این نیسـت که بتواند چشـم مردهـا را، هـوس هوسـرانان را به خودش جلـب کند؛ ایـن افتخارى بـرای یک
زن نیسـت؛ ایـن تجلیل زن نیسـت؛ این تحقیر یک زن است.
عظمت زن آن است که بتواند حجب وحیاو عفاف زنانه را که خداوند در جبلت زن به ودیعه نهاده است حفظ کند.
انقلاب ما انقلاب زینبـى اسـت. از اول انقلاب، زنـان یکى از برجسـته ترین نقشـها را در ایـن انقلاب ایفـاء کردند. 
هم در خـود حادثـه‌ى بـزرگ انقلاب، هـم در حادثه‌ى بسـیار بزرگ هشـت سـال دفـاع مقـدس، نقش مـادران، 
ًکمتر نبـودانقلاب مـا اینجـورى پیـش رفـت. قـدرت و عظمـت ایـن انقلاب بـه ایـن چیزهاسـت؛ بـه دل دادن بـه معنویـت، مجـذوب شـدن در مقابل لطـف الهی.

برگرفته از کتاب نگاه انقلاب اسلامی به مسئله زن
۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان