نگاه انقلاب اسلامی به زن/22

بسم الله الرحمن الرحیم

دنیاى فاسـد غرب خواسـتند بـروز زن را، شـخصیت زن را در روشـهاى غلط و انحرافی که همراه بـا تحقیر جنس زن اسـت، به زور بـه ذهن دنیا فـرو کنند: زن بـراى اینکه شـخصیت خودش را نشـان بدهد، بایسـتى بـراى مردان چشـم نواز باشـد. این شـد شـخصیت برای یک زن؟!
ایـن تجلیل زن نیسـت؛ ایـن تحقیـر زن اسـت. عظمت زن آن اسـت کـه بتواند حجـب و حیـا و عفاف زنانه را کـه خـدا در زن ودیعه نهاده است حفظ کنـد؛ ایـن را بیامیـزد با عـزت مؤمنانـه؛ ایـن را بیامیزد با احسـاس تکلیف و وظیفـه؛ آن لطافـت را در جـاى خود بـه کار ببـرد،آن تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببرد.


آنچـه کـه از بیانات زینـب کبرى‌(س) باقـى مانده اسـت و امـروز در دسـترس ماسـت، عظمت حرکـت زینـب کبرى‌ را نشـان میدهد. خطبه‌ى فراموش نشـدنى زینـب کبرى‌ در بـازار کوفه یـک حـرف زدن معمولى نیسـت، اظهارنظر معمولی یـک شـخصیت بـزرگ نیسـت؛ یـک تحلیـل عظیـم از وضـع جامعـه‌ى اسلامى در آن دوره اسـت که با زیباترین کلمـات و بـا عمیقترین و غنى‌ترین مفاهیم در آن شـرائط بیان شـده اسـت.

  قـوت شـخصیت را ببینید؛ چقدر این شـخصیت قوى اسـت. دو روز قبل در یـک بیابان، بـرادر او را، امـام او را، رهبـر او را با این همـه عزیزان و جوانـان و فرزنـدان و اینها از بیـن برده انـد، این جمع چنـد ده نفـره‌ى زنان و کـودکان را اسـیر کرده انـد،در یـک چنیـن شـرائط بحرانـى، ناگهان ایـن خورشـید عظمـت طلوع میکنـد؛ همـان لحنى را بـه کار میبـرد کـه پـدرش امیرالمؤمنین بـر روى منبر خلافـت در مقابـل امت خـود بـه کار میبرد؛ همـان جور حـرف میزنـد؛ با همـان جـور کلمـات، بـا همـان فصاحـت و بلاغت، بـا همـان بلنـدى مضمـون.
حضـرت زینب کبـرى‌ با ایـن عده‌ى ناهمگـون و غیر قابـل اعتمـاد مواجه اسـت، امـا اینطور محکـم حـرف میزنـد. او زن تاریخ اسـت؛ ایـن زن، دیگر ضعیفـه نیسـت. نمیشـود زن را ضعیفه دانسـت. ایـن جوهـر زنانه‌ى مؤمـن، اینطـور خودش را در شـرائط دشـوار نشـان میدهـد. این زن اسـت کـه الگوسـت؛ الگـو بـراى همه‌ى مـردان بـزرگ عالـم و زنـان بـزرگ عالـم. انقلاب نبـوى و انقلاب علـوى را آسیب شناسـى میکنـد؛ میگویـد شـماها نتوانسـتید در فتنه، حـق را تشـخیص بدهید؛ نتوانسـتید بـه وظیفه تـان عمـل کنیـد؛ نتیجـه ایـن شـد کـه جگرگوشـه‌ى پیغمبـر سـرش بـر روى نیـزه رفت. عظمـت زینـب را اینجـا میشـود فهمید.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۲
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان