نگاه انقلاب اسلامی به زن24

بسم الله الرحمن الرحیم

اسلام با نظر کرامت بـه زن نـگاه میکند. همـه‌ى خصوصیات انسـانى میان زن و مرد مشـترک اسـت. یک انسـان قبـل از آنکـه اتصاف پیـدا کنـد به زن بـودن، یـا مرد بـودن، متصف اسـت بـه انسـان بـودن. در انسـانیت، زن و مـردى وجود نـدارد، همـه یکسـانند.

خصوصیـات جسـمى‌اى خـداى متعـال در دو جنس قـرار داده اسـت کـه هرکـدام نقشـى در ادامـه‌ى آفرینـش، در رشـد و تعالـى انسـان، در حرکـت تاریـخ بـر عهده دارنـد؛ و نقـش زن مهمتر اسـت. مهمترین کار انسـان، تداوم بخشـیدن به نسـل بشـرى اسـت؛ یعنى تولیـد مثل؛ نقـش زن در ایـن کار قابـل مقایسـه با نقـش مرد نیسـت. خانـه از ایـن جهـت مهم اسـت، خانـواده از ایـن جهت مهـم اسـت.

بـا این دیـد باید به مسـائل اسلام و به احکام شـریعت اسلامى نگاه کرد. غـرب گمراه، اسـم اینهـا را میگـذارد محدودیت. اسـم آن اسـارت گمراه‌کننده را میگـذارد آزادى! ایـن جـزو فریبهـاى غربى اسـت.

مطلبى دیگـر در مـورد نقـش زنـان در تحـولات اجتماعـى اسـت اگـر زنـان در حرکـت اجتماعی ملتى حضـور نداشـته باشـند، آن حرکت به جائـى نخواهـد رسـید، موفـق نخواهد شـد.اگر زنـان در یـک حرکـت حضور پیـدا بکننـد، یک حضـور جدى و آگاهانـه و از روى بصیـرت، آن حرکـت بـه طـور مضاعـف پیشـرفت خواهد کـرد.در ایـن حرکت عظیم بیدارى اسلامى، نقش زنـان، یـک نقش بـى بدیـل اسـت و بایـد ادامه پیـدا کنـد. زنان هسـتند کـه همسـران خـود را و فرزندان خـود را براى حضـور در خطرناکتریـن میدانهـا و جبهه ها آمـاده میکنند و تشـجیع میکنند.

زن در تعریـف غالبـا شـرقی، همچـون عنصـری در حاشـیه و بی نقـش در تاریخ سـازی،و در تعریف غالبا غربی به

مثابـه موجودی کـه جنسـیت او بـر انسـانیتش میچربد و ابـزاری جنسـی بـرای مـردان و در خدمت سـرمایه داری جدیـد اسـت، معرفی میشـد. شـیرزنان انقلاب و دفـاع مقـدس نشـان دادند کـه الگـوی سـوم 《زن نه شـرقی، نه غربـی》 اسـت. زن مسـلمان ایرانـی تاریـخ جدیـدی را پیـش چشـم زنـان جهـان گشـود و ثابت کـرد کـه میتوان زن بـود، عفیف بـود، محجبه و شـریف بـود و درعین حـال، در متـن و مرکز بـود.

 میتـوان سـنگر خانـواده را پاکیزه نگاه داشـت و در عرصـه ی سیاسـی و اجتماعی نیـز سنگرسـازی های جدید کـرد و فتوحات بـزرگ به ارمغـان آورد. زنانـی کـه اوج احسـاس و لطـف و رحمـت زنانـه را بـا روح جهـاد و شـهادت و مقاومـت درآمیختنـد و مردانه تریـن میدانهـا را بـا شـجاعت و اخلاص و فـداکاری خـود فتـح کردند.

۱
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان