نگاه انقلاب اسلامی به زن/24

بسم الله الرحمن الرحیم

اگـر میخواهید دربـاره‌ى مسـئله‌ى زن راهبـرد درسـت را پیدا کنیـد و ایـن راهبـرد را بـا اجرائیات و الزامـات اساسـى آن همراه کنیـد و در بلندمـدت پیش برویـد و به نتیجه برسـید، بایـد ذهنتـان را از تفکرات غربـى در مـورد زن تخلیه کنید.


افـکار غربى‌ها، نظـرات غربى‌هـا، در زمینه‌ى مسـئله‌ى زن مطلقـا نمیتواند مایـه‌ى سـعادت و هدایـت جامعـه‌ى بشری باشـد. اولا تفکرات آنهـا، تفکراتى اسـت مبتنـى بر معرفت شناسی مـادى و غیرالهـى، کـه این خـودش یـک غلطى اسـت.نـگاه به حقایـق آفرینـش را بایسـتى بـا نـگاه معرفتشناسـى الهـى،با اعتقـاد به وجود خـدا، بـا اعتقاد بـه قـدرت خـدا و حضـور الهـى شـناخت و فهمیـد و دنبـال کرد.پس پایـه و ریشـه و اسـاس تفکـرات غربی هـا چون مـادى اسـت، غلط اسـت.
دوم اینکـه در رویکرد غربـى به مسـئله‌ى زن - همچنـان کـه در تاریخ انقلاب صنعتى، انسـان بروشـنى مى‌بیند-یـک نـگاه  کاسب گرانه و مـادى و اقتصـادى دخالـت داشـته اسـت. یعنـى در اروپایی کـه زن حـق مالکیت نداشت و مایملک زن متعلق به شوهرش بود یا اینکه زن حق رای نداشت.
یـک جهـت دیگـر در اینکـه مـا بایسـتى از نـگاه غربـى در مسـئله‌ى زن پرهیـز کنیم، ایـن اسـت، در نـگاه غربى زن وسـیله اى بـراى اطفاى شـهوت اسـت؛ این غیـر قابل کتمان اسـت.در محیـط اجتماعـى هرچه زن پوشـش کمتـرى داشـته باشـد، مطلوبتر اسـت.این جز بـراى اینکه چشـم هـرزه‌ى هوس آلود مـرد بهرهمند بشـود، هیـچ فلسـفه‌ى دیگـرى و حکمت دیگـرى ندارد.
اگـر میخواهیم نـگاه ما نسـبت بـه مسـئله‌ى زن، نـگاه سـالم و منطقـى و دقیقى باشـد، شـرط اول آن این اسـت کـه ذهنمـان را از ایـن حرف هایـى کـه غربى‌هـا در مـورد زن میزننـد - در مـورد اشـتغال، در مـورد مدیریت در مورد برابری جنسی-باید به کلی تخلیه کنیم.نگاه اسلام نسـبت بـه زن و مرد، نگاه انسـان است.در مسئله ی انسانیت،سـیر مقامات معنوى، اسـتعدادهاى فـراوان فکـرى و علمى هیـچ تفاوتی نیست.اما قالبهـا دو قالـب اسـت؛ یـک قالـب بـراى یـک کار و یـک صنـف کار اسـت، یـک قالـب بـراى یـک کار دیگر اسـت؛آیـا این خدمت اسـت که مـا بیاییم یکـى از ایـن دو قالـب را از منطقه‌ى اختصاصى خـودش بکشـیم بیـرون، ببریـم در منطقـه‌ى اختصاصـى آن قالب دیگـر؟ این کارى اسـت کـه غربى‌ها دارند میکننـد.روى این فکر غلط زنوگی بشریت را تبـاه کردند، خودشـان را تبـاه کردنـد، دیگـران را هـم میخواهند تبـاه کنند.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان