انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی3

بسم الله الرحمن الرحیم

ضرورت شناخت انقلاب اسلامی:

یکی از خطراتی که همواره انقلاب اسلامی را تهدید می کند،این است که حقیقت انقلاب به حجاب رود و وفاداران به انقلاب نتوانند اهداف حقیقی و عمیق انقلاب را بشناسند و در نتیجه تحلیل از لحظه به لحظه انقلاب نداشته باشند و درآن صورت اگر از ادامه حیات انقلاب مایوس نشوند ممکن است با تحلیل های غلط مقابل اهداف انقلاب بایستند.انقلابیونی که به انقلاب اسلامی وفا دارند قبل از هرچیز باید به ریشه های انقلاب توجه کنند؛ریشه هایی که از یک طرف در عالم غیب و معنویت و از طرفی دیگر در فطرت انسان ها قرار دارد.

غفلت از پایداری و نقش آفرینی انقلاب اسلامی وقتی به وجود می آید که یا انقلابیون تحلیل درستی از انقلاب و نسبت آن با جهان نداشته باشندو یا مردم از حقیقت اتقلاب اسلامی و جایگاهش در نظام هستی غفلت کنند.

اصلی ترین سوال که شاید با پاسخ به آن نیمی از چهره انقلاب روشن میشود. این است که:آیا ایجاد انقلاب اسلامی و تاکید برولایت فقیه برای آن است که ایران از غرب عقب نیفتد و حتی مدرن تر از غرب شودیاان که انقلاب در ذات و بنیان خود نگاهش به فرهنگ و تمدن دیگری است؟؟؟؟؟آیا هدف اصلی تحقق انقلاب اسلامی ایجاد توسعه به همان معنایی است که درغرب مطرح است و چون نظام شاهنشاهی مانع چنین توسعه ای بود تلاش شد آن نظام سرنگون شود تا راحت تر بتوانیم یک ایران مدرن بسازیم؟؟؟؟؟و زندگی به رسم غربی ها را باحفظ شئونات اسلامی ادامه دهیم و یا اساسا هدف انقلاب اسلامی چیز دیگری است؟؟؟؟؟؟۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/10

بسم الله الرحمن الرحیم

  بایـد مسـائل ارزشـى اسلام در جامعه‌ى مـا احیـاء بشـود. مثلا مسـأله‌ى حجاب، یک مسـأله‌ى ارزشـى اسـت.مسـأله‌ى حجـاب، مسـأله‌اى اسـت کـه اگرچـه مقدمه‌اى اسـت بـراى چیزهـاى بالاتـر، اما خـود یک مسـأله‌ى ارزشـى اسـت.
   ما که روى حجـاب اینقـدر مقیدیـم، به خاطـر این اسـت که حفـظ حجاب بـه زن کمـک مى‌کند تـا بتواند بـه آن رتبـه‌ى معنوى عالـى خود برسـد و دچـار آن لغزشـگاههاى بسـیار لغزنده‌اى که سـر راهـش قرارداده انـد، نشـود.نقطـه‌ى مقابـل این، درسـت همـان فرهنـگ رومى حاکـم بر امروز اروپاست. آنها با همـه چیز کنـار مى‌آیند، جز بـا دو، سـه چیز؛ یکـى از آنهـا حفـظ این حالـت حفاظ منضبـط میان دو جنـس زن و مـرد اسـت؛تمـدن آنهـا کـه بـر ویرانه هـاى همـان تمـدن رومـى بنـا شـده، چیـزى جـز  این نیسـت.
    در اروپـا و درکشـورهاى غربـى، تـا اندکى پیـش زنان حقـوق مالى مسـتقلى نداشـتند.مثلاتـا اوایل قرن بیسـتم، با همـه‌ى آن ادعاهایی که شـده اسـت، با آن کشـف حجـاب عجیـب و غریبی کـه در غـرب روز بـه روز هم بیشـتر شـده، بـا آن اختلاط جنسـى بى‌نهایـت و بى‌مهار - که خیـال مى‌کنند ایـن احتـرام کـردن و ارزش دادن به زن اسـت - درعین حـال زن غربى حـق نداشـته از ثروتى که متعلـق به خـودش بـوده، آزادانـه اسـتفاده کنـد! تـا این‌کـه بتدریـج حـق مالکیـت و حـق کار، تـا اوایل قـرن بیسـتم به زنـان داده شـد. یعنـى این مسـأله‌ اى که جـزو اولیتریـن حقـوق بشـرى اسـت، از زن دریغ داشـتند.
   باید توجه داشت که هیچ بحثی در زمینه های مربوط به پوشش زن،از هجوم تبلیغاتی غرب متاثر نباشد،اگر متاثر از آن شد خراب خواهد. مثلا بیاییم بـا خودمان فکـر کنیم که حجاب داشـته باشـیم، امـا چادر نباشـد؛ این فکـر غلطى اسـت. نه اینکه من بخواهـم بگویم چـادر، نـوع منحصر اسـت؛ نه، مـن مى‌گویـم چادر بهتریـن نـوع حجـاب اسـت؛ یـک نشـانه‌ى ملـى ماسـت.
   بعضیها از چـادر فـرار مى‌کننـد، بـه خاطـر این‌کـه هجـوم تبلیغاتـى غـرب دامنگیرشـان نشـود؛ منتها از چـادر کـه فرار مى‌کنند، بـه آن حجـاب واقعى بـدون چـادر هـم رو نمى‌آورند؛ چـون آن را هم غـرب مـورد تهاجم قـرار مى‌دهد!آنهـامى‌خواهند همـان فرهنـگ منحـوس خودشـان عینـا اینجـا عمل بشـود .بنابرایـن، بایـد بدقـت و بـا نهایـت کنجـکاوى و بـدون اغمـاض، مسـائل ارزشـى را رعایـت کرد.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/9

بسم الله رحمن الرحیم

 وقتی ما به نقشه انسانی عالم و جوامع بشری نگاه میکنیم-هم جوامع اسلامی و هم غیر اسلامی-می بینیم که در همه ی این جوامع،متاسفانه مساله ای به نام مساله ی زن همچنان وجود دارد.این نشان دهنده ی نوعی کج بینی و کجروی و حاکی از نوعی کوته نظری نسبت به مسائل انسانی است.
   معلوم می شود که بشر با همه ی ادعا هایش،با همه ی کار های فرهنگی وسیعی که بخصوص در مورد مساله ی زن انجام گرفته است،هنوز نتوانسته درباره مساله دو جنس و مساله زن-که به تبع او،مساله مرد هم به شکل دیگری مطرح می شود-به یک صراط مستقیم دست پیدا کند.
   یعنی بشری که در زمینه های مادی این همه کشفیات انجام داده واین همه دم از ریزه کاری های روانشناسی،روانکاوی و مسائل اجتماعی و سایر چیز ها می زند و واقعا هم در خیلی از این رشته ها پیشرفت کرده در این مساله در مانده است.
   مساله خانواده که امروز یک مشکل اساسی در دنیاست ناشی از آن است که نگرش مربوط به ارتباطات دو جنس و همزیستی دو جنس و روابط دوجنس حل نشده یا به تعبیری نگرش،نگرش غلطی است.
   نارساییها ی زیاد و مشکلات فروان است علاج چیست؟
علاج این است که ما سراغ پیام وحی برویم ،وحی هم فقط به موعظه کردن بسنده نکرده بلکه نمونه سازی کرده است.
   خداوند متعال وقتی می خواهد برای انسان های مومن مثال بزند می فرماید: و ضرب الله مثلا للذین امنو امرات فرعون. در زمان حضرت موسی این همه مومن بودند چرا زن فرعون؟مساله این است که این زن در اوج حرکت معنوی به جایی رسیده که فقط او را می شود مثال زد. حالااین قبل از فاطمه زهرا(س)و مریم کبری(س)است.این متعلق به آن زمان است.
   زن فرعون نه پیامبر است و نه پیامبر زاده،تربیت معنوی و رشد و بالندگی یک زن،او را به این جایگاه می رساند.البته نقطه مقابلش هم هست.باز برای اینکه خدا بدترین انسان ها را مثال بزند می فرماید:"و ضرب الله مثلا للذین کفروا امرات نوح و امرات لوط" در زمان نوح و لوط این همه کفار بودند اما خداوند این دو زن را مثال می زند.
   این عنایت به جنس زن شاید از این جهت باشد که قرآن می خواهد به نگرش غلط مردم آن روز دنیا-که متاسفانه امروز هم همان نگرش غلط باقی است-اشاره کند.
   پایه ی تمدن امروز اروپایی همان فرهنگ رومی است.آن زمان هم زنان را به بالاترین مقام می رساندند،احترامشان می کردند و به آرایش ها و زیور ها تزیینشان می کردند،اما برای اشباع یکی از خاکی ترین و مادی ترین خصلت های بشری در مرد!این چقدر توهین و چه قدر تحقیر نسبت به انسان و نسبت به جنس زن است.در ایران هم عینا همین طور بود ،حرم سرا های پادشاهان ساسانی یعنی همان اهانت به زن.
   آن وقت در چنین دنیایی پیامبر اکرم دختری تربیت می کند که این دختر شایستگی آن را پیدا می کند که پیامبردست او را ببوسد.این کار را هرگز نباید حمل بر یک معنای عاطفی کرد،این خیلی غلط و خیلی حقیر است.این بوسه بر دست فاطمه(س) حاکی از این است که این دختر جوانویک شخصیت فوق العاده بوده است.این،نگرش اسلام به زن است.سراغ این بروید.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری


۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی2

بسم الله الرحمن الرحیم
اندیشه هایی که گرفتار ظاهربینیدوران نیستند به خوبی متوجه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی خواهند شد و ذات الهی آن را که به عنوان یک رسالت وارد زندگی بشر شده،خواهند شناخت و از تاریخ سازی آن که حکمت ومعنویت را به بشریت هدیه خواد داد آگاهی خواند یافت و آرمان گرایی منطقی آن را که عامل نجات بشر از پوچ گرایی ونیهیلیسم بیمار گونه ی بشر است،به سرعت دریافت میکنندشروع این شروع تاریخ طلائی معنویت حقیقی بعد از ظلمات مدرنیته است.
وقتی از انقلاب اسلامی سخن میگوییم ولی به جایگاه آن که از غدیر شروع شدو به حاکمیت مهدی موعود(عج) ختم میشود و باید از روح غربی عبور کند،چیزی نگوییم،عملا از انقلاب اسلامی هیچ چیز نگفته ایم.انقلاب اسلامی با نگاه تاریخی شیعه و غدیر پدید آمد و نه تنها پدیده ای اتفاقی نبود،بلکه آشنای همه ی شیعیان بود زیرا آن را در متن اسلام یافته بودند تا از طریق آن با روح توحید اصیل زندگی کنند.
۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه سازتمدن اسلامی1

بسم الله الرحمن الرحیم

حساس ترین مسئله درزندگی انسان درست و دقیق دیدن واقعیات عالم است؛و این موضوع آن قدر مهم است که رسول خدا درتقاضای خودبه خداوندعرض میدارند:خدایااشیارا آن طور که هستندبه من نشان بده.موضوع. درست دیدن پدیده ها و واقعیات وقتی اهمیت صد چندان پیدا میکند که موضوع مورد شناخت به موضوع دنیایی و آخرتی انسان ربط پیداکند.درکنار معرفت به خدا و معاد و نبوت و امامت،درعصرکنونی معرفت به جایگاه انقلاب اسلامی از موضوعاتی است که معرفت صحیح نسبت به آن نقش اساسی در نوع زندگی ماخواهدداشت وبه واقع همه ی انتخاب های مارا تحت الشعاع خود قرار میدهد و پیرو آن سعادت و شقاوت مارا رقم خواهد زد.انقلاب اسلامی یک پدیده معنوی است که موضع گیری ما نسبت به آن مارادرجایگاه خاصی قرارمیدهد.که جایگاه هرکس رادر دوران کنونی که تقابل انقلاب اسلامی با فرهنگ مدرنیته است تعیین میکند.

دردورانی که بشر مدرن از دین فاصله گرفته و ارتقای را در پیروی از اندیشه های منقطع از آسمان جستجو میکند.یکمرتبه در قرن20باوقوع دوجنگ جهانی در مهد تمدن مدرن و شکست ایدئولوژی های لیبرالیسم و سوسیالیسم و ظهور نابرابری های آزار دهنده انقلاب اسلامی به عنوان راهی برای عبور از آن فرهنگ به سوی فرهنگ الهی انبیا،عقل و دل ها را متوجه خود نمود.انقلاب اسلامی گشایش افق و زمان جدید در بحبوحه ی پایان غرب است.

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان