نگاه انقلاب اسلامی به زن/13

بسم الله الرحمن الرحیم


 در حقیقـت، نهضـت دفـاع از زنـان در غرب، یـک حرکت دسـتپاچه، یـک حرکت بى‌منطـق، یک حرکـت مبتنى بر جهالت، بـدون تکیه بر سـنتهاى الهـى و بـدون تکیه به فطـرت و طینـت زن و مـرد بود کـه در نهایـت به ضرر 

همه تمـام شـد.

   حرکت در جهت احقاق حقوق زنان در جوامع اسلامی و در جامعه ما حتما باید انجام گیرد،منتها بر مبنای اسلامی و با هدف اسلامی.اگر جامعـه اسلامى بتواند زنـان را بـا الگوى اسلامى تربیـت کند - یعنـى الگـوى زهرایـى، الگوى زینبـى، زنانی کـه مى‌تواننـد دنیـا و تاریخى را تحـت تأثیر خود قـرار دهنـد - آن وقـت زن به مقام حقیقى خـود نائل آمده اسـت. اگـر زن در جامعـه بتواند بـه علـم و معرفت و کمـالات معنـوى و اخلاقى‌ که خـداى متعـال و آییـن الهـى براى همـه انسـانها - چه مـرد و چـه زن - بـه طـور یکسـان در نظر گرفته اسـت برسـد، تربیـت فرزنـدان بهتـر خواهـد شـد، محیـط خانـواده گرمتـر و بـا صفاتـر خواهـد شـد، جامعه پیشـرفت بیشـترى خواهد کـرد و گرههـاى زندگى آسـانتر بـاز خواهد شـد.برای این باید تلاش کرد هدف این است.

   خیلـى از کسـانی که امروز بـه اصطلاح سـنگ حقـوق زن را بـه سـینه مى‌زننـد، در واقـع سـنگ آزادى غربى وبى‌بندوبـارى را به سـینه مى‌زننـد و از غربیهـا تقلیـد مى‌کننـد؛ همینهایی کـه گاهـى چیزهایى هم مى‌نویسـند.اینهـا هیچ عظمتـى ندارند. آن نسـخه، نسـخه غلطى اسـت. اگر نسـخه غربى در مـورد زن درسـت بـود احتیـاج به این نبـود که بعـد از صد سـال دوبـاره عـده اى بیاینـد نهضـت بـه راه بیندازنـد و جنجـال کنند.نسـخه فعلیشـان هم غلط اسـت و جز بـه بدبختـى و مشکل تراشـى بـراى زن و مـرد - بخصوص بـراى زن - به 

چیـزى نخواهـد انجامید.

   بانوان و به خصوص زنان جـوان کـه مى‌خواهنـد در ایـن زمینه هـا بیندیشند، درسـت توجـه کنند.نکته مهم این است که حتی وقتی در اروپا برای زن حق مالکیت معین شد-طبق بررسی موشکافانه برخی جامعه شناسان اروپا-به خاطر این بود که کارخانه ها که تازه بساط فناوری مدرن و صنعت در غرب را گسترده بودند احتیاج به کارگر داشتند؛ اما کارگر کم بود و احتیاج به کارگر زیاد احساس می شد.لذا برای اینکه زنان به کارخانجات بکشانند واز نیروی کارشان استفاده کنند،اعلام شد که زن دارای حق مالکیت است! در اوایل قرن بیستم بود که اروپاییان حق مالکیت را به زن دادند.این آن نگرش غلط و ظالمانه نسبت به زن در غرب و اروپاست.برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی5

                                          بسم اللّه الرحمن االرحیم

آیا انگیزه کسانی که خود را انقلابی میدانندباذات انقلاب همخوانی دارد؟؟؟
شاید امروز بتوان گفت خودی ها نسبت به انقلاب کسانی هستند که در عین شیعه بودن در پذیرفتن اصل انقلاب اسلامی و ولایت فقیه باهمدیگر مشترک اند،این ورود ورود خوبی است اماتجربه نشان داده است که معلوم نیست با پذیرش این شعارها باز جریاناتی با اصل و ذات انقلاب درگیرنشود.درذیل عقاید فوق باید این سوال مطرح باشد که با پذیرش انقلاب و ولایت فقیه بنااست جامعه به کجابرسد؟؟ممکن است حتی بگویند به تمدن اسلامی برسیم و نهایت تمدن را هم حکومت حضرت بقیه اللّه(عج)بدانند،بااین همه تعریفی که از تمدن اسلامی دارند تحت تاثیر نگاه و فرهنگ غربی است.این افراد اگر حضرت صاحب الامر(عج)هم تشریف بیاورندبه کارهای ایشان اشکال میگیرند چون این ها حضور حضرت راهم ب ای تحقق مدینه ای میدانند که خودشان تعریف کرده اند و درعمق نگاهشان به فرهنگ غرب اصالت میدهند و نتوانستند حقیقتی ماورای غرب بشناسند.
۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/12

بسم الله الرحمن الرحیم

   دو سوال اساسی وجود دارد:سوال اول،مـا کـه بـراى حقـوق زنـان یـا بـراى فراهـم کـردن زمینه هاى تکامـل و رفع سـتم از زنـان و دربـاره آنان صحبـت مى‌کنیـم، هدفمان چیسـت؟ دو گونه هدف وجود دارد. یک هـدف ایـن اسـت کـه مـا بـراى رسـیدن زن بـه کمـال وجـودى خـود تلاش کنیـم، بـه مبـارزه بپردازیم وبنویسـیم و بگوییم. یعنـى زن در جامعـه،اولا ّ به حـق انسـانى و حقیقى خود برسـد؛ ثانیا استعداد های او شکوفا شود و رشد حقیقی و انسانی پیدا کند و در نهایت به تکامل انسانی نائل گردد.انسانی که می تواند به پیشرفت بشریت و جامعه خود کمک کند و در محدوده توانایی های خود،دنیا را به بهشت مبدل سازد.
   یک نوع هدف دیگر این است که ما از این گفتن ها و نوشتن ها یک نوع حالت جدایی و رقابت خصمانه میان دو جنس مرد و زن به وجود آوریم.
   بنابراین دو هدف وجود دارد؛هدف اول هدف اسلامی است،هدف دوم هدف کوته بینانه است که در تلاش هایی که در کشور های غربی می شود ما ردپای هدف دوم را بیشتر مشاهده می کنیم.
   سوال دوم این است که ما وقتی به دفاع از زن می پردازیم، چه شعار هایی را مطرح می سازیم و چه چیزی را مطالبه می کنیم؟ در اینجا هم روش اسلامی با آن چیزی که امروز در غرب وجود دارد متفاوت است.
   آنچه در غرب به عنوان شعار وجود دارد در درجه اول آزادی زن است.آزادی معنای وسیعی را شامل می شود.متاسفانه در دنیای غرب بیشتر متفاهم از این آزادی،آزادی به معنای نادرست و مضر آن است؛ یعنی آزادی از قید و بند های خانوادگی،آزادی از نفوذ مطلق مرد،آزادی از قید ازدواج و تشکیل خانواده و پرورش فرزندان.
   این وسیله و شعار و مطالبه ای است که در غرب غالبا مطرح می شود لذا می گویند نهضت آزادی زنان. در نظام صحیح،در یک مطالبه و مبارزه صحیح،هدف نمی تواند این معنای وسیعی باشد که یک بخش آن قطعا مضر است.باید به دنبال شعار هایی بهتر،مناسب تر و گره گشاتر بود.

برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه سازتمدن اسلامی۴

بسم الله الرحمن الرحیم

انگیزه بنیان گذارانقلاب اسلامی و کسانی که ازایشان پیروی کردند و انقلاب به دست آنها پیروزشد چه بود؟؟درصورتیکه انگیزه ی اصلی تحقق انقلاب روشن شود جایگاه گروه های مختلف نسبت به انقلاب و اینکه چرا بعضی از گروه های سیاسی انقلاب را تا آخر یاری نکردند. حتی بعضا با آن مقابله کردند روشن میشود.باشناخت ذات انقلاب و حقیقت تاریخی آن علت زود جداشدن عده ای مثل مجاهدین خلق و ملی مذهبی ها از انقلاب مشخص میشود.موقعیت تاریخی انقلاب اسلامی طوری است که تاریخ را میشکافد و جلومیرود و هرکس خودرا بانیت خالص وارد آن نکند گرفتار نیهیلیسم و پوچ انگاری دوران می شود.اگرجبهه های مخالف انقلاب دست در دست هم دهند و تهاجم خود را به ذات انقلاب شدت بخشند و حتی اگر موفق هم شوند که اهداف غرب زده ی خود را بر انقلاب تحمیل کنند و مدتی انقلاب را نسبت به اهدافش درخفا ببرند انقلاب اسلامی چیزی نیست که از صحنه ی تاریخ معاصر خارج شود و درخفای همیشگی فرو رود.

گاهی دیده شده عزیزی به عنوان طرفدار انقلاب اسلامی بسیار زحمت میکشد و خون دل می خورد شب و روز ناسزا می شنود ولی برای چیزی که اصلا حقیقت وذات آن را نمیشناسد و عملا آن چه را او انقلاب اسلامی میداند آن انقلاب اسلامی که حضرت امام خمینی برا آن تاکید داشتند نیست.جریاناتی هستند که در حال حاضرشبه خودی اند ولی وقتی انقلاب چهره های عمیق تر خودرا نمایان کرد غیر خودی میشوند.درحال حاضر میبینیم که عده ای به طور اجمال معتقدبه حکومت ولایی هستند و لذا خودی اند در حالی که اگر با دقت به جهت گیری فکری آن ها عنایت بفرمایید انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را برای هرچه مدرن تر شدن کشور ونزدیکی به غرب میخواهند نه برای تحقق اسلامی که بناست از فرهنگ غربی بگذرد.

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/11

بسم الله الرحمن الرحیم

   بسـاط آنچیـزی کـه امـروز به عنـوان 《آزادى زن》در دنیـا و از سـوى فرهنـگ منحـط غربـى پهن شده اسـت، برپایـه این اسـت که زن را در معرض دید مـرد قرار دهند تـا از او تمتعات جنسـى  ببرند. مـردان از آنهـا لذت ببرند و زنها وسـیله التذاذ مردان شـوند. این، آزادى زن اسـت؟کسـانى کـه در دنیاى جاهـل و غافل و گمراه تمـدن غربـى  ادعا مى‌کنند طرفدار حقـوق بشـرند، در حقیقت سـتمگران بـه زن هسـتند.

   زن را به چشم یک انسان والا،به عنوان موجودی که می تواند مایه ای برای صلاح جامعه و پرورش انسانهای والا شود،به چشم عنصر اصلی تشکیل خانواده در نظر بگیرید تا معلوم شود که حق زن چیست و آزادی او چگونه است.
   از روزى کـه اروپاییهـا، صنایـع جدیـد را به وجـود آوردنـد - در اوایـل قـرن نوزدهـم کـه سـرمایه داران غربـى کارخانه هـاى بـزرگ را اختـراع کرده بودنـد - و احتیـاج بـه نیـروی کار ارزان و بی توقع و کم دردسـر داشـتند، زمزمه 《آزادى زن》 را بلنـد کردنـد؛ بـراى این‌کـه زن را از داخـل خانواده هـا بـه درون کارخانه هـا بکشـانند؛ به عنـوان یک کارگـزار ارزان از او اسـتفاده‌کنند، جیبهـاى خودشـان را پرکننـد و زن را از کرامـت و منزلـت خـود بیندازنـد. امروز آنچه کـه بـه عنـوان 《آزادى زن》 در غرب مطرح اسـت، دنبالـه همان داسـتان و همان ماجراسـت.
   نه فقـط در عرصـه کار و فعالیت صنعتـى و امثـال آن، بلکـه در عرصه هنـر و ادبیات هم به زن ظلم کردند.در انـواع کارهـاى هنـرى نگاه کنیـد، ببینید آیـا جنبه هـاى مثبـت و ارزشـهاى والایی که در زن هسـت، مـورد توجه قـرار مى‌گیـرد؟ یا جنبه هـاى شـهوانى و به تعبیـر آنها عشـقى؟ (که این تعبیـر غلط و نادرسـتى اسـت. این شـهوت اسـت نـه عشـق!) زن را اینگونه خواسـتند پـرورش و عـادت دهند: به عنـوان یـک موجـود مصرف‌کننـده. مصـرف کننـده دسـت و دلبـاز و کارگر کم توقـع و کم طلـب و ارزان.

   اسلام اینهـا را بـراى زن ارزش نمى‌دانـد. اسلام بـا کارکـردن زن موافق اسـت. نه فقـط موافق اسـت، بلکـه کار را تا آنجا که مزاحم با شـغل اساسـى و مهمتریـن شـغل او، یعنى تربیـت فرزند و حفـظ خانواده نباشـد، شـاید الزام هم مى‌داند.امـا ایـن کار نباید با کرامـت و ارزش معنـوى و انسـانى زن منافات داشته باشـد. نبایـد زن را تذلیـل کننـد و او را وادار به تواضـع و خضوع نماینـد. تکبر از همـه انسـانها مذموم اسـت، مگـر از زنـان در مقابل مـردان نامحـرم!این، بـراى حفظ کرامـت زن اسـت. اسلام ایـن را مى‌خواهـد و این الگوى زن مسـلمان است.برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان