نگاه انقلاب اسلامی به زن/23

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب ما انقلاب زینبـى اسـت. از اول انقلاب، زنـان یکى از برجسـته ترین نقشـها را در ایـن انقلاب ایفـا کردند. هم در خـود حادثـه‌ى بـزرگ انقلاب، هـم در حادثه‌ى بسـیار بزرگ هشـت سـال دفـاع مقـدس، نقش مـادران،نقـش همسـران، از نقش مجاهـدان اگـر سـنگین تر و دردناک تـر و تحمل طلب تر نبـود،یقینا کمتر نبود.

۱ نظر ۰

آجرک الله یا صاحب الزمان

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمودند : کسی که بخواهد در زمان غیبت صاحب الامر(علیه السلام) به دین خود چنگ بزند و به لوازم دینداری ملتزم باشد مانند کسی است که بخواهد با کشیدن دست خارهای قتاد را بکند.
پس حضرت فرمودند : کدام یک از شما می تواند خارهای درخت قتاد* را بکند؟
بعد فرمودند : به درستی که برای صاحب این امر غیبتی است که باید بنده ی خدا تقوا و پرهیزکاری را پیشه خود سازد و به دینش چنگ زند.
*قتاد:درخت بزرگ خارداری که خارهای آن مانند سوزن تیز است
(اصول کافی . ج1 . 335)

آجرک الله یا صاحب الزمان
شهادت امام صادق(ع) بر امام زمان(ع) و محبین حضرت تسلیت باد.
۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛ زمینه ساز تمدن اسلامی/18

 بسم الله الرحمن الرحیم

چشم های محدود نگر به همان اندازه که از نگاه بر خدای هستی محروم اند،گرفتارظاهربینی و غفلت از باطن اند،و در اثر همین سطحی نگری دائم در دام می افتند چون نمی توانند بین دام و دانه را تشخیص دهند.اگر سری به زندان ها بزنید متوجه میشوید که همه ی آن ها را طمع و دوری از قناعت به این روز انداخته است.طمع یعنی جز آنچه خداوند برای انسان میخواهد را میخواهیم و قناعت یعنی به بندگی خدا قانع شویم،در نتیجه آنچه معبود ما برای ما خواسته،برای ما خواستنی باشد،همین که خدارا پذیرفتیم بطور بدیهی به آنچه او برایمان خواسته قانع میشویم در نتیجه طمعی پیش نمی آید که بصیرت مارا بگیرد.

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/22

بسم الله الرحمن الرحیم

دنیاى فاسـد غرب خواسـتند بـروز زن را، شـخصیت زن را در روشـهاى غلط و انحرافی که همراه بـا تحقیر جنس زن اسـت، به زور بـه ذهن دنیا فـرو کنند: زن بـراى اینکه شـخصیت خودش را نشـان بدهد، بایسـتى بـراى مردان چشـم نواز باشـد. این شـد شـخصیت برای یک زن؟!
ایـن تجلیل زن نیسـت؛ ایـن تحقیـر زن اسـت. عظمت زن آن اسـت کـه بتواند حجـب و حیـا و عفاف زنانه را کـه خـدا در زن ودیعه نهاده است حفظ کنـد؛ ایـن را بیامیـزد با عـزت مؤمنانـه؛ ایـن را بیامیزد با احسـاس تکلیف و وظیفـه؛ آن لطافـت را در جـاى خود بـه کار ببـرد،آن تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببرد.

۰ نظر ۲

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی/17

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت ایران که انگیزه شان خدابود،به انقلاب و امام خمینی به امید برگشت به اسلام ناب دل دادند،ولی عده ای با انگیزه ی این که ایران را به غرب نزدیک کنند کنار آمدند و همراه امام گفتند مرگ بر شاه تا کشور را به نوعی به زندگی غربی نزدیک کنند،این ها امروز هم انقلاب اسلامی را به اندازه ی این که از پیشرفت های غرب عقب نیفتند،انقلاب میدانند.طبیعی است که انقلابی که جز خدا نظر ندارد،کسانی را که می خواهند در بستر انقلاب،منیت شان را فربه کنند،کنار می زند.خطر وقتی انقلاب را تهدید می کند که این نوع افراد در زیر پوست انقلاب جای بگیرند و حرکت انقلاب به سوی اهداف مقدسش را متوقف کنند و هنر انقلاب آن است که راه خود را ادامه دهد و به این نوع ریزش ها هیچ توجهی نکند تا از اهداف اصلی اش باز نماند.

۰ نظر ۱

کار تشکیلاتی / 14

"بسم الله الرحمن الرحیم"

آفت شناسی کار تشکیلاتی:


راحت طلبی:

یکی از این لغزشگاه ها این است که انسان تصور کند دست یافتن به آرمان ها بدون هزینه امکان پذیر است. ما در دوران مبارزات هم می دیدیم؛ بعضی ها بودند که اهداف مبارزات را قبول داشتند، اما حاضر نبودند در راه این مبارزات هزینه ای بدهند، قدمی بردارند. امروز چنین کسانی هم هستند، تصور می کنند که باید به هدف ها رسید، بدون دادن هزینه...

۰ نظر ۱

نگاه انقلاب اسلامی به زن/21

بسم الله الرحمن الرحیم

نـگاه عمومـى به زن کـه در فرهنـگ غربـى نهادینه شـده، نـگاه غلطى اسـت؛ نگاه ابـزارى اسـت، نـگاه اهانت آمیـز اسـت. از نظـر غـرب، علـت اینکـه شـما نباید تـوى چـادر باشـید، نبایـد حجاب داشـته باشـید، این نیسـت که آزاد باشـید. شـما داریـد میگوئیـد من بـا حجـاب هـم آزادى دارم. او چیـز دیگرى مورد نظرش اسـت؛ زن را بـراى نوازش چشـم مرد، بـراى بهره ورى نامشـروع مـرد، میخواهند به شـکل خاصى در جامعه ظاهر بشـود. ایـن، بزرگترین اهانـت به زن اسـت؛ حالا ولو بـا چندین لفـاف تعارف آمیـز این را بپوشـانند و اسـمهاى دیگـرى رویـش بگذارند.

۰ نظر ۱

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی/16

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر معلوم شود که ما از طریق فرهنگ تشیع و انقلاب اسلامی چه اهدافی را باید تعقیب کنیم و از آن طریق در چه مسیر با برکتی قرار میگیریم و تصمیم به ایجاد تمدن اسلامی هم اکنون ما را وارد چه اردوگاه عظیمی میکند و از طرف دیگر معلوم شود که فرهنگ مدرنیته چگونه همه ی هویت انسانی ما را می رباید،می توانیم به آینده امیدوارباشیم،وقتی انسان متوجه شد بزرگتر از آن است که با یک زندگی معمولی و با روزمرگی ها خود را تمام کند به خود می آید و مسیر زندگی خود بسوی غرب زدگی را بازخوانی میکند.باید از خود پرسید با نزدیک شدن به فرهنگ غرب،چه چیزهایی را از دست داده ایم و چه چیز هایی را به دست آورده ایم؟

۰ نظر ۱

حیا/7

بسم الله الرحمن الرحیم

  یادداشت هفتم حیا:حیای خدا و اولیای الهی   

صفت "حیا" در اصل ازآن خداست؛خداوند حیا می‌کند و اهل حیا را دوست دارد.انسانی هم که این صفت را در خود ایجاد کرده،در حقیقت آن را از خداوند متعال کسب کرده است و در واقع فلسفه‌ی خلقت انسان این است که مجمع صفات الهی شود و آینه‌ی صفات او گردد.  

۰ نظر ۱

کار تشکیلاتی / 13

"بسم الله الرحمن الرحیم"

کار تشکیلاتی


آفت شناسی کار تشکیلاتی:


موازی کاری:

موازی کاری به معنای دوباره کاری درست نیست. نه اینکه هر کاری موازی غلط باشد.نه! گاهی کارهای موازی چون نیاز زیاد است، لازم است، اما دوباره کاری ها و اضافه کاری های بی منطق را مواظب باشید پیش نیاید و جلویش را بگیرید.1

کار موازی چند عیب دارد...

گم کردن هدف:

تشکل های دانشجویی مواظب باشند هدفهایشان را گم نکنند. هدف های اصلی تشکل های دانشجویی همان ...

۰ نظر ۱
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان