انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی/22

بسم الله الرحمن الرحیم

ضرورت شناخت دشمنی غرب

دشمن شناسی در دوران جدید نیاز به دقت زیاد دارد و کار ساده ای نیست،زیرا آن قدر دشمن پیچیده شده و دشمنی خود را پنهان می کند که برده های خود را تا حد مدیحه سرای خود اغفال می نماید،و لذا روشنفکرانی  همان ملتی که همه چیزشان را گرفته به مبلغان غرب در آن کشورهاتبدیل میشوند هیچوقت مغولان نمی توانستند این کار ها را بکنند.

۰ نظر ۰

فهم درست مهدویت/7

بسم الله الرحمن الرحیم

 حقیقت غیبت

حقیقت "غیبت" زمانی برای ما روشن می‌شود که مقدمات مطرح شده در یادداشت‌های پیشین در‌رابطه با مهدویت،امامت و... را مد نظر قرار دهیم.

اگر تلقی ما از ویژگی‌های عصر غیبت بدین شکل باشد که حضرت حجت(عج) در منطقه‌ای در حال زندگی هستند و انتظار می‌کشند تا شرایط مهیا شود و ایشان ظهور کنند،انتقادی منطقی و صحیح مطرح می‌شود که اگر قرار است عصر غیبت بدین شکل طی شود پس چه نیازی است که امام هزار سال پیش به دنیا بیایند؟ درحالیکه هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد اگر ایشان در زمان مهیا شدن شرایط ظهور به دنیا بیایند.

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/25

بسم الله الرحمن الرحیم

شروط نگاه سالم و منطقی به مسئله زن
اگـر میخواهیم نـگاه ما نسـبت بـه مسـئله‌ى زن، نـگاه سـالم و منطقـى و دقیقى باشـد، شـرط اول آن این استکـه ذهنمـان را از ایـن حرفهایـى کـه غربى‌هـا در مـورد زن میزننـد - در مـورد اشـتغال، در مـورد مدیریت،در مورد برابری جنسیتی-باید به کلی تخلیه کنیم.
الزام دوم اینکه به متون اسلامی مراجعه کنید.از قرآن و از سـنت و از حدیـث و از دعا و از متون اسلامى از کلمـات ائمه و رفتـار ائمـه، آن اصـول و پایه هـاى اصلـى را اتخاذ کنید.

۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی/20

بسم الله الرحمن الرحیم

تضاد اصلی مدرنیسم با حقیقت
شاید وحشی تر از گورکانیان و ایلخانیان در تاریخ ملل نداشته باشیم ولی همان ها به ایران و کشورهای اسلامی حمله کردندودر نهایت مسلمان شدند!این به آن معناست که بی پرواترین شخصیت ها در متن فرهنگ اسلامی هضم خواهند شد ، چون در وحشیگری خود فرهنگی را برای نفی دین تدوین نکرده بودند...

۰ نظر ۰

فهم درست مهدویت/6

بسم الله الرحمن الرحیم

تفاوت اسلام با دیگر مکتب‌ها،تفاوت در منجی‌ها

تفاوت دین حقیقی(اسلام)با دیگر مکاتب(عدالت‌خواه و...)در این است که اسلام به تمام نیاز‌های انسان نظر دارد.انسانی با این پیچیدگی عظیم که راهی بی‌نهایت در پیش دارد،نیاز‌های بسیار و عظیمی خواهد داشت که عدالت،رفاه و ... هرکدام تنها یکی از این نیاز‌ها می‌باشند.این انسان،هنگامی نیاز خود را به دین درک خواهدکرد و ضرورت امام را خواهدفهمید که متوجه باشد راهی بی‌نهایت و بسیار پیچیده در پیش دارد و آرمان او باید بسیار فراتر از حد عدالت باشد وگرنه نیاز به دین و امام اساسا قابل مطرح شدن نیست.

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/24

بسم الله الرحمن الرحیم

اگـر میخواهید دربـاره‌ى مسـئله‌ى زن راهبـرد درسـت را پیدا کنیـد و ایـن راهبـرد را بـا اجرائیات و الزامـات اساسـى آن همراه کنیـد و در بلندمـدت پیش برویـد و به نتیجه برسـید، بایـد ذهنتـان را از تفکرات غربـى در مـورد زن تخلیه کنید.

۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی/19

 بسم الله الرحمن الرحیم

عمیق ترین دشمنی ها

انقلاب اسلامی در راستای همین سنت به میدان آمده تا راه بسته ی بشریت از آسمان معنویت را به او متذکر شود و طبیعی است که فرهنگ مدرنیته به جهت زمینی بودنش، با آن درگیر می شود و چنانچه ملاحظه می فرمایید دشمنی های تمدن جدید با انقلاب اسلامی از نوع بزرگترین دشمنی ها در تاریخ بشریت است که اگر ما جایگاه دشمنان انقلاب اسلامی را بشناسیم و عمیقاً به انگیزه ی این دشمنی ها آگاه شویم،به اصل و حقیقت این انقلاب پی خواهیم برد.

۰ نظر ۰

فهم درست مهدویت/5

بسم الله الرحمن الرحیم

  امامت،ادامه رسالت
پس از طرح مقدماتی که در یادداشت‌های گذشته مبحث "فهم درست مهدویت" در رابطه با اصل دین و نبوت و امامت مطرح شد،متوجه‌ شدیم که "چرا وجود تبیین کننده احکام ضروری است؟" و در واقع مقدماتی در رابطه با ضرورت رسالت و وجود رسول مطرح شد.
مسئله دیگر که باید بر روی آن تفکر کرد،این است که "آیا پس از رحلت یاشهادت رسول(ص)،ضرورت رسالت و وجود رسول هم رفع می‌شود؟" به عبارتی "آیا دیگر نیازی به انجام وظایفی که بر عهده رسول بوده،نیست؟"

۰ نظر ۰

کار تشکیلاتی/15

بسم الله الرحمن الرحیم

وظایف اعضای تشکیلات

 برادرها و خواهرها تقویت مبانی معرفتی را جدی بگیرید. البته من امروز که نگاه میکنم، میبینم در مقایسه با هفت هشت سال پیش که ماه رمضان در همین جا جلسه تشکیل می شد و دوستان می آمدند صحبت میکردند، توجه به مبانی معرفتی در بین دانشجوها قوی ترشده است. بعضی از اظهاراتی هم که شماها می کنید، نشان دهنده ی قوت این مبانی در ذهنهاست؛ این را آدم میفهمد؛ لیکن در عین حال مجموعه ی تشکلها تقویت مبانی معرفتی را جدی بگیرند تا بعد، از تشکلها سرریز بشود روی مجموعه ی دانشجوها. تقویت مبانی معرفتی خیلی لازم است. 

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن24

بسم الله الرحمن الرحیم

اسلام با نظر کرامت بـه زن نـگاه میکند. همـه‌ى خصوصیات انسـانى میان زن و مرد مشـترک اسـت. یک انسـان قبـل از آنکـه اتصاف پیـدا کنـد به زن بـودن، یـا مرد بـودن، متصف اسـت بـه انسـان بـودن. در انسـانیت، زن و مـردى وجود نـدارد، همـه یکسـانند.

خصوصیـات جسـمى‌اى خـداى متعـال در دو جنس قـرار داده اسـت کـه هرکـدام نقشـى در ادامـه‌ى آفرینـش، در رشـد و تعالـى انسـان، در حرکـت تاریـخ بـر عهده دارنـد؛ و نقـش زن مهمتر اسـت. مهمترین کار انسـان، تداوم بخشـیدن به نسـل بشـرى اسـت؛ یعنى تولیـد مثل؛ نقـش زن در ایـن کار قابـل مقایسـه با نقـش مرد نیسـت. خانـه از ایـن جهـت مهم اسـت، خانـواده از ایـن جهت مهـم اسـت.

بـا این دیـد باید به مسـائل اسلام و به احکام شـریعت اسلامى نگاه کرد. غـرب گمراه، اسـم اینهـا را میگـذارد محدودیت. اسـم آن اسـارت گمراه‌کننده را میگـذارد آزادى! ایـن جـزو فریبهـاى غربى اسـت.

۰ نظر ۱
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان