نگاه انقلاب اسلامی به زن/25

بسم الله الرحمن الرحیم

شروط نگاه سالم و منطقی به مسئله زن
اگـر میخواهیم نـگاه ما نسـبت بـه مسـئله‌ى زن، نـگاه سـالم و منطقـى و دقیقى باشـد، شـرط اول آن این استکـه ذهنمـان را از ایـن حرفهایـى کـه غربى‌هـا در مـورد زن میزننـد - در مـورد اشـتغال، در مـورد مدیریت،در مورد برابری جنسیتی-باید به کلی تخلیه کنیم.
الزام دوم اینکه به متون اسلامی مراجعه کنید.از قرآن و از سـنت و از حدیـث و از دعا و از متون اسلامى از کلمـات ائمه و رفتـار ائمـه، آن اصـول و پایه هـاى اصلـى را اتخاذ کنید.

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/24

بسم الله الرحمن الرحیم

اگـر میخواهید دربـاره‌ى مسـئله‌ى زن راهبـرد درسـت را پیدا کنیـد و ایـن راهبـرد را بـا اجرائیات و الزامـات اساسـى آن همراه کنیـد و در بلندمـدت پیش برویـد و به نتیجه برسـید، بایـد ذهنتـان را از تفکرات غربـى در مـورد زن تخلیه کنید.

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/23

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب ما انقلاب زینبـى اسـت. از اول انقلاب، زنـان یکى از برجسـته ترین نقشـها را در ایـن انقلاب ایفـا کردند. هم در خـود حادثـه‌ى بـزرگ انقلاب، هـم در حادثه‌ى بسـیار بزرگ هشـت سـال دفـاع مقـدس، نقش مـادران،نقـش همسـران، از نقش مجاهـدان اگـر سـنگین تر و دردناک تـر و تحمل طلب تر نبـود،یقینا کمتر نبود.

۱ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/22

بسم الله الرحمن الرحیم

دنیاى فاسـد غرب خواسـتند بـروز زن را، شـخصیت زن را در روشـهاى غلط و انحرافی که همراه بـا تحقیر جنس زن اسـت، به زور بـه ذهن دنیا فـرو کنند: زن بـراى اینکه شـخصیت خودش را نشـان بدهد، بایسـتى بـراى مردان چشـم نواز باشـد. این شـد شـخصیت برای یک زن؟!
ایـن تجلیل زن نیسـت؛ ایـن تحقیـر زن اسـت. عظمت زن آن اسـت کـه بتواند حجـب و حیـا و عفاف زنانه را کـه خـدا در زن ودیعه نهاده است حفظ کنـد؛ ایـن را بیامیـزد با عـزت مؤمنانـه؛ ایـن را بیامیزد با احسـاس تکلیف و وظیفـه؛ آن لطافـت را در جـاى خود بـه کار ببـرد،آن تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببرد.

۰ نظر ۲

نگاه انقلاب اسلامی به زن/21

بسم الله الرحمن الرحیم

نـگاه عمومـى به زن کـه در فرهنـگ غربـى نهادینه شـده، نـگاه غلطى اسـت؛ نگاه ابـزارى اسـت، نـگاه اهانت آمیـز اسـت. از نظـر غـرب، علـت اینکـه شـما نباید تـوى چـادر باشـید، نبایـد حجاب داشـته باشـید، این نیسـت که آزاد باشـید. شـما داریـد میگوئیـد من بـا حجـاب هـم آزادى دارم. او چیـز دیگرى مورد نظرش اسـت؛ زن را بـراى نوازش چشـم مرد، بـراى بهره ورى نامشـروع مـرد، میخواهند به شـکل خاصى در جامعه ظاهر بشـود. ایـن، بزرگترین اهانـت به زن اسـت؛ حالا ولو بـا چندین لفـاف تعارف آمیـز این را بپوشـانند و اسـمهاى دیگـرى رویـش بگذارند.

۰ نظر ۱

نگاه انقلاب اسلامی به زن/20

بسم الله الرحمن الرحیم

مسـئله‌ى بعدى - کـه در قضیه‌ى زن مشـکل دومى اسـت - مسـئله‌ى خانواده اسـت. نظر اسلام در باب خانـواده جایـگاه زن در خانواده، نظر خیلى روشـنى اسـت.《المراه سیده بیتها》بزرگ خانه، زن خانه اسـت؛ ایـن از پیغمبراکـرم اسـت. جایـگاه زن در خانـواده، همانى اسـت کـه در گفتارهاى گوناگـون ائمـه(علیهم السلام) آمده:《المراه ریحانه و لیست بقهرمانه》در تعبیرات عربـى، قهرمان یعنی کارگزار، پادو، یـک خدمتگزار محتـرم. میفرماید: در داخل خانـه، زن قهرمانه نیسـت؛ ریحانه اسـت، گل خانه اسـت.

۰ نظر ۱

نگاه انقلاب اسلامی به زن/19

بسم الله الرحمن الرحیم

نظـام جمهورى اسلامى توانسـته اسـت به یک قلـه اى دسـت پیدا کنـد که عبـارت اسـت از پـرورش زنـان فرزانه و صاحب اندیشـه و صاحب رأى و نظـر در ظریفترین و حساسـترین مسـائل یک جامعه.
درباره‌ى مسـئله‌ى زن در جامعه، اسـاس مشـکل، دو چیز اسـت؛ دو نقطه‌ى اساسـى اسـت؛آن دو چیز، یکى عبارت اسـت از نگاه غلـط و بد فهمیـدن جایـگاه زن و شـأن زن در جامعه؛ که این نـگاه و این بدفهمى از غرب شـروع شـده و خیلى هم قدیمى و ریشـه دار نیسـت.اگر نگاه کنیـم، مى‌بینیـم این نـگاه غلـط، ایـن کج فهمـى و بدفهمـى در زمینـه‌ى شـأن زن در جامعه، شـاید در حـدود صد سـال، صد و پنجاه سـال بیشـتر در غرب سـابقه ندارد و از غرب سـرریز شـده اسـت به جوامع دیگر، از جملـه جوامع اسلامى. ایـن یک نقطه اسـت.
نقطه‌ى دوم که اسـاس مشـکل اسـت، بد فهمیدن مسـئله‌ى خانواده و بـد عمل کـردن در رفتارهاى داخـل خانواده اسـت.
 این دو مشـکل اسـت که به نظر ما بحـران مسـئله‌ى زن را - که امروز یک مشـکل اساسـى در دنیاسـت - بوجـود آورده. شـاید تعبیـر »بحـران زن« تعبیـر تعجب آورى باشـد.

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن18

بسم اللّه الرحمن الرحیم
زینب کبـرى‌یـک نمونـه‌ى برجسـته‌ى تاریخ اسـت کـه عظمت حضـور یـک زن را دریکـى از مهمتریـن مسـائل تاریـخ نشـان میدهـد. اینکـه گفتـه میشـود در عاشـورا، در حادثـه‌ ی کربلا، خـون برشمشیر  پیـروز شـد عامـل این پیـروزى، حضـرت زینـب بـود؛ والا خـون در کربلا تمام شـد.حادثـه‌ى نظامى با شکسـت ظاهـرى نیروهاى حـق در عرصـه‌ى عاشـورا به پایـان رسـید؛ امـا آن چیزی که
موجب شـد این شکسـت نظامى ظاهرى، تبدیل به یـک پیروزى قطعی دائمى شـود، عبـارت بـود از منش زینـب کبرى‌؛ نقشی که حضـرت زینب بـر عهـده گرفت؛ ایـن خیلـى چیز مهمـى اسـت.
ایـن حادثه نشـان داد که زن در حاشـیه‌ى تاریـخ نیسـت؛ زن در متن حـوادث مهم تاریخـى قـرار دارد.
خطبه‌ى فراموش نشـدنى زینـب کبرى‌ در بـازار کوفه یـک حـرف زدن معمولى نیسـت،یـک تحلیـل عظیـم از وضـع جامعـه‌ى اسلامى در آن دوره اسـت که با زیباترین کلمـات و بـا عمیقترین و غنى‌ترین مفاهیم در آن شـرایط بود.دشـمن کـه بـه حسـب ظاهـر در کارزار نظامى پیروز شـده اسـت و 
مخالفین خـود را قلع و قمع کرده اسـت تحقیـر و ذلیل شـود؛ داغ ننگ ابـدى را به پیشـانى او میزنـد و پیـروزى او را تبدیـل میکند به یک شکسـت؛ 
ایـن کار زینب کبرى‌ اسـت. زینـب(س) نشـان داد که میتـوان حجـب و عفـاف زنانـه را تبدیل کرد بـه عـزت مجاهدانـه، به یـک جهـاد بزرگ. او زن تاریخ اسـت؛ ایـن زن، دیگر ضعیفـه نیسـت. نمیشـود زن را ضعیفه دانسـت. ایـن جوهـر زنانه‌ى مؤمـن، اینجـور خودش را در شـرایط دشـوارنشـان میدهـد
 این زن اسـت کـه الگوسـت؛ الگـو بـراى همه‌ى مـردان بـزرگ عالـم و زنـان بـزرگ عالـم. انقلاب نبـوى و انقلاب علوى را آسیب شناسى میکنـد؛ میگویـد شـماها نتوانسـتید در فتنه،حق را تشـخیص بدهید؛ نتوانسـتید بـه وظیفه تـان عمل کنید؛ نتیجه ایـن شـد کـه جگرگوشـه‌ى پیغمبـر سـرش بـر روى نیـزه رفت.عظمـت زینـب را اینجـا میشـود فهمید.
دنیاى فاسـد غرب خواسـتند بـروز زن را، شـخصیت زن را در روشـهاى غلط و انحرافی که همراه بـا تحقیر جنس زن اسـت، به زور بـه ذهن دنیا فـرو کنند:زن بـراى اینکه شـخصیت خودش را نشـان بدهد، بایسـتى بـراى مردان 
چشـم نواز باشـد.این شـد شـخصیت برای یک زن؟! بایسـتى حجـاب وعفـاف را کنـار بگـذارد، جلوه گـری کند 
تـا مردهـا خوششـان بیاید. ایـن تعظیم زن اسـت یا تحقیـر زن؟ این غـرب مسـت دیوانـه‌ى از همه جـا بى‌خبر، 
تحـت تأثیر دسـتهاى صهیونیسـتى، ایـن را به عنـوان تجلیـل از زن علـم کرد؛ یـک عده هم بـاور کردنـد. عظمت 
زن بـه این نیسـت که بتواند چشـم مردهـا را، هـوس هوسـرانان را به خودش جلـب کند؛ ایـن افتخارى بـرای یک
زن نیسـت؛ ایـن تجلیل زن نیسـت؛ این تحقیر یک زن است.
عظمت زن آن است که بتواند حجب وحیاو عفاف زنانه را که خداوند در جبلت زن به ودیعه نهاده است حفظ کند.
انقلاب ما انقلاب زینبـى اسـت. از اول انقلاب، زنـان یکى از برجسـته ترین نقشـها را در ایـن انقلاب ایفـاء کردند. 
هم در خـود حادثـه‌ى بـزرگ انقلاب، هـم در حادثه‌ى بسـیار بزرگ هشـت سـال دفـاع مقـدس، نقش مـادران، 
ًکمتر نبـودانقلاب مـا اینجـورى پیـش رفـت. قـدرت و عظمـت ایـن انقلاب بـه ایـن چیزهاسـت؛ بـه دل دادن بـه معنویـت، مجـذوب شـدن در مقابل لطـف الهی.

برگرفته از کتاب نگاه انقلاب اسلامی به مسئله زن
۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/17

بسم الله الرحمن الرحیم

ما باید در مورد مسـأله‌ى زن نگاه جامع داشـته باشـیم، و این نگاه جامع در اسلام هسـت. مسـأله‌ى ارزشـگذارى بـه اصالـت زن، زن بـودن، براى زن یـک ارزش والاسـت؛ یـک اصل اسـت. به هیچ وجه تشـبه بـه مردان بـراى زن ارزش بـه حسـاب نمى‌آیـد؛ همچنان که بـراى مردها تشـبه بـه زنـان ارزش به حسـاب نمى‌آیـد. هر کدام نقشـى دارند، هر کـدام جایگاهى دارنـد و طبیعتـى دارنـد و مقصـودى از وضعیت خـاص آنهـا در آفرینش حکیمانـه‌ى الهى مـورد نظر بـوده کـه این مقصـود باید بـرآورده شـود؛ این مسـأله مهم اسـت.
در جوامع مـا - یعنـى جوامع اسلامى و جامعـه‌ى ایرانـی خود مـا - متأسـفانه مثل جوامـع غربی یـک بى‌عدالتـى در ارتباطـات خانوادگى زن و مرد وجـود داشـته؛ عمده هـم مربوط بـه داخل خانـواده اسـت؛ این بایـد جلویـش گرفته شـود.
تصویـر کیفیـت برخـورد زن و مـرد در اخلاق اسلامى و قانـون اسلامى هـم بـه نظر مـا بایسـتى بیشـتر رویش کار شـود. بعضـى متدین هم هسـتند، امـا چون بـا مفاهیم اسلامى درسـت آشـنا نیسـتند و اخالقیـات مرتبط با روابـط زن و مـرد را در اسلام درسـت نمیداننـد، تدینشـان موجب نمیشـود کـه از غلظتشـان کم شـود، از تحکم و زورگوئى‌شـان بکاهـد؛ نـه، هـم متدیننـد، هـم آن تحکمهـا و زورگوئى‌هـا را دارنـد؛ ایـن هـم باید اصلاح شـود. اخلاق اسلامى در روابـط زن و مـرد - بخصوص در داخـل خانـواده - باید مـورد توجه قـرار بگیرد.
البته مسـأله‌ى حجـاب خیلـى مهـم اسـت. مـن مسـأله‌ى حجـاب را واقعا مهم میدانم.اهمیـت مسـأله‌ى حجـاب در جاهاى باواسـطه های خودش را نشـان میدهـد؛ از جملـه در مسـأله‌ى خانـواده خـودش را نشـان میدهد.
 بدانیـد امـروز زنـان کشـور مـا مسئولیتشـان سـنگین اسـت. مسـئولیت مضاعفـی که امـروز شـما داریـد، همین اسـت که نـگاه غلط به مسـأله‌ى زن و مـرد را تصحیـح کنیـد. نگاهی که امـروز دنیاى غرب سـعى میکنـد در مسـأله‌ى زن و مـرد القاء کند، نـگاه غلطى اسـت، نـگاه باطلى اسـت؛ ایـن بـه پایمـال شـدن ارزشـهاى بسـیارى در جوامع بشـرى منتهى خواهـد شـد.اگر فـرض کنیـم بشـود در جامعه ها از مظلومیـت زنان - کـه ایـن مظلومیت هـم یک علل طبیعـى و قهـرى دارد - جلوگیـرى کـرد، فقـط در سـایه‌ى اخلاق و قانـون و تهذیـب و تهذب مـردان اسـت.اما امروز در غرب مطلقا از این خبری نیست.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/16

بسم الله الرحمن الرحیم

   در مسـأله‌ى زن از دنیـا طلبگاریـم؛ ما مدعـى دنیائیـم. دنیا که عـرض میکنـم، یعنى دنیـاى غرب. ما هسـتیم که بـه دنیا خطـاب میکنیم و می گوییم شما به بشریت عموما و بـه زن خصوصا خیانت کرده اید؛  بـا کشـاندن زن و مـرد بـه وادى جنسـى و برافروختـن و دامـن زدن به آتـش زیاده روى‌هـاى جنسـی بى‌قانـون و بى‌نظـم در جامعه، بـا آوردن زن به شـکل متبرج به وسـط میـدان.

     معلوم اسـت کـه زن، آن بخـش زیبـاى آفرینش بشـر اسـت. این بخـش زیبا به طـور طبیعى بـا اندکـى در پرده بـودن همـراه اسـت؛ این خاصیـت این بخـش زیبـا و لطیف وجود انسـانى اسـت.
   این پـرده را دریـدن و آنچـه را که باید بـا نظـم و قانون پیگیـرى شـود - آن نیـاز غریزى انسـانى، چـه در زن و چه در مـرد - بى‌قانـون و بى‌نظـم در جامعـه رواج دادن، بزرگتریـن خیانتـى اسـت کـه در درجـه‌ى اول بـه زن و در درجـه‌ى بعد بـه همه‌ى بشـریت - زن و مـرد - انجـام گرفتـه؛ ایـن کار را سیاسـتهاى غربی کرده اند.
   شـما ادبیـات کشـورهاى اروپائـى را در قرون هجـده و نـوزده و نگاهشـان بـه زن را ببینیـد؛ مطلقـا تفاوت دارد با آنچـه کـه در قـرن بیسـتم و در نوشـته ها و ادبیـات قـرن بیسـتم، انسـان مى‌بینـد نسـبت بـه زن، آنهـا پیگیـرى کرده انـد. آن روز نگاهشـان، نـگاه نجیبانه تـر، شـرم آلودتر و متناسـب تر بـا طبیعـت زن و مـرد بود. معلوم میشـود ایـن کار سیاسـى حـالا از طـرف صهیونیسـتها بـوده، از طـرف دسـتگاه هاى اسـتعمارگر بـوده؛ اینها احتیـاج به تحقیـق و کار دارد. ایـن همینطـور بتدریج روزبه روز شـدت پیـدا کرده تا بـه وضعی کـه امروز ملاحظـه میکنید،رسـیده است. بنابرایـن دنیاى غـرب بایـد پاسـخگو باشـد؛ چون بـه زن ضربـه زده انـد؛ بـه حقـوق زن تجـاوز کرده اند؛ ارزش زن را تنـزل داده انـد؛ بـه اسـم طرفـدارى، بـه او خیانـت کرده انـد. ایـن مطلبى اسـت که مـا داریم.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان