دغدغه های فرهنگی/7

بسم الله الرحمن الرحیم

تهدیدات بیرونی

ابتدا درمورد جبهه مقابل صحبت شده که برخلاف واقع وفکری که میشد ازهر نظرهیچ وپوچه ودلیل حرکت منظمی که از سوی این جبهه صورت میگیرد این است که فکر و اندیشه ای خارج از محیط سیاست و امنیت اینها را هدایت می کند.یعنی آنهایی را که در صحنه هستند ومی بینیم به این شکل هستند.

۰ نظر ۰

دغدغه های فرهنگی/2

بسم الله الرحمن الرحیم

سوره ابراهیم آیه ی24:آیا ندانستی که خدا چگونه مثلی زده است؟کلمه پاک مانند درخت پاک است ریشه اش استوار و پابرجا و شاخه اش در آسمان است.
خدای متعال  این مثال را برای درست فهماندن جریان های زندگی و تاریخ در قرآن می آورد که هرپدیده ای،هر جریانی، هرفکری،هرواقعیتی درجامعه و در تاریخ در صورتی باقی می ماند و بارور میشود که در اصل و ریشه طیب و پاکیزه باشد.

۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی/27

بسم الله الرحمن الرحیم
شرط بقا انقلاب اسلامی
باید از خود پرسید آیا انقلاب اسلامی با عدالت مقدس معنوی علوی پا برجا می ماند یا با اقتصاد سکولار و توسعه یافتگی به معنی تقابل هرچه بیشتر با طبیعت؟
۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/24

بسم الله الرحمن الرحیم

اگـر میخواهید دربـاره‌ى مسـئله‌ى زن راهبـرد درسـت را پیدا کنیـد و ایـن راهبـرد را بـا اجرائیات و الزامـات اساسـى آن همراه کنیـد و در بلندمـدت پیش برویـد و به نتیجه برسـید، بایـد ذهنتـان را از تفکرات غربـى در مـورد زن تخلیه کنید.

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان