زن منتظر و منتظرپرور/41

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخاب شایسته

 قدم اول در ایجاد مجموعه کارآمد و سالم، انتخاب افراد توانمند و شایسته است. در خانواده نیز که از لحاظ مدت دوام مجموعه و اهمیت آن، مجموعه حساس محسوب می‌شود، انتخاب همسر شایسته اهمیت ویژه ای دارد. به خاطر همین مسئله است که پیامبر اکرم(ص) می فرمایند :"بهترین متاع دنیا همسر پارساست." و در جای دیگر چنین می فرمایند:" برای نطفه های خویش فردی مناسب اختیار کنید و همچنین به هم شان خود دختر دهید و از آنان دختر بگیرید."

 با توجه به نقش پدر در تربیت فرزند، مادرانی که طالب تربیت یک نسل مهدوی هستند، می بایست در هنگام انتخاب همسر دقیقاً به این مسئولیت تربیتی توجه داشته باشند و هنگام همسرگزینی فردی را برگزینند که ولایت مدار و از خانواده اصیلی باشد و عشق و محبت به امام زمان در او نهادینه شده باشد زیرا پدری که خود برخوردار از عشق و محبت نسبت به امام زمانش(عج) نباشد، نمی‌تواند در ایفای رسالت تربیت نسل مهدوی توفیق داشته باشد و از سوی دیگر تقید پدر در عمل به واجبات و به حلال و حرام الهی، بالاخص تقید او به آوردن لقمه حلال بر سر سفره خانواده در دین دار کردن فرزندان و تربیت نسل ویلایی فوق العاده موثر است...

 بدین جهت اولین گام برای تربیت نسل ولایی انتخاب همسری ولایت‌مدار است که در آینده بتواند پدر این موفق در تربیت نسل دوستدار ولایت باشد.

 حالا که متاسفانه غالباً در زمان انتخاب همسر از آن غفلت می ورزیم و بر اساس معیارهای خود عمل می کنیم و بعد هم انگشت حسرت بدهن می گیریم که چرا این چنین شد.

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/39

بسم الله الرحمن الرحیم

آسیب شناسی خانواده

 خانواده در دهه های اخیر شاهد بحران های جدی بوده است. به گونه ای که جنگ بر علیه خانواده در غرب به مرحله رسیده که تمام شئون خانواده دچار آسیب جدی گردیده و می توان علائم زوال حیات خانواده در غرب را به صورت جدی مشاهده نمود .شرایط به جایی رسیده است که حتی مفهوم خانواده عوض شده و به زندگی همجنس بازان در کنار یکدیگر و یا خانواده های تک والدی نیز به صورت رسمی و قانونی عنوان "خانواده" اطلاق می‌شود! تمایل به ازدواج به شدت کاهش یافته و بیشتر جوانان به صورت مجرد زندگی می کنند...

 آرمان های فمینیستی همچون اصرار بر برابری میان زن و مرد در همه زمینه ها، حضور گسترده زنان در مشاغل تمام وقت و تعارض تعهدات بیرون از خانواده با تعهد درون خانواده، همگی در تهیه‌ی هیزم اتش برای سوزاندن بنیاد خانواده تاثیر گذار بوده اند.

 در ایران نیز خانواده از این آسیب ها در امان نبوده اند. تحولاتی همچون افزایش سن ازدواج ،افزایش تمایل به زندگی به صورت مجرد، افزایش نزاع های خانوادگی و طلاق، کم شدن روحیه تفاهم وسازش میان زوجین و کاهش نقش و تاثیرگذاری خانواده بر فرزندان و... معضلات جدی برای خانواده به وجود آورده است...

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/37

بسم الله الرحمن الرحیم

شناخت کارکردهای خانواده

 پیش از این گفته شد که بنابر دیدگاه مکملیت، زن و مرد ،نیازمند یکدیگر برای رسیدن به کمال هستند. اکنون می گوییم خانواده بهترین مکان و محل برای تکمیل یکدیگر و پیمودن مسیر کمال است. خانواده سالم دارای کارکردهای فراوانی در رشد و ارتقای اعضا و پویایی جامعه است:

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/36

بسم الله الرحمن الرحیم

پله پنجم: رسالت های شناختی زن منتظر در عرصه خانوادگی

 شناخت اهمیت تشکیل خانواده

 در فرهنگ اسلامی ازدواج پیوندی الهی و بهترین نهاد سازنده اجتماع محسوب می‌شود. لذا در آموزه‌های دینی  تصریح شده است که" در اسلام هیچ بنیادی در نزد خداوند دوست داشتنی تر از ازدواج نیست."

۰ نظر ۱

زن منتظر و منتظرپرور/29

بسم الله الرحمن الرحیم

در این قسمت به معرفی برخی از اصطلاحات، وقایع و اشخاص متن هفته گذشته می‌پردازیم...

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظر پرور/9

بسم الله الرحمن الرحیم

توجه به جامعیت و سیستمی بودن دین
ما معتقدیم که دین اسلام، یک نظام و سیستم یکپارچه است که میان تمام اجزای آن، هماهنگی کامل وجود دارد. در بخش دین شناسی توضیح خواهیم داد که چگونه جامعیت و همه جانبه نگر بودن اسلام، موجب امتیاز و برتری آن نسبت به سایر ادیان و مذاهب گردیده است. این آئین برتر، به همان میزان که به حقوق و تکالیف بها داده است، برای اخلاق و اعمال قلبی ارزش قائل شده است. همانقدر که فرد، دارای اهمیت و ارزش است، خانواده و اجتماع نیز ارزشمند است و ... . لذا مسلمان واقعی شدن صرفا به گفتار یا اعتقاد در قلب نیست؛ بلکه وظایف یک مسلمان، دارای ابعاد و جوانب گوناگون است.

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/25

بسم الله الرحمن الرحیم

شروط نگاه سالم و منطقی به مسئله زن
اگـر میخواهیم نـگاه ما نسـبت بـه مسـئله‌ى زن، نـگاه سـالم و منطقـى و دقیقى باشـد، شـرط اول آن این استکـه ذهنمـان را از ایـن حرفهایـى کـه غربى‌هـا در مـورد زن میزننـد - در مـورد اشـتغال، در مـورد مدیریت،در مورد برابری جنسیتی-باید به کلی تخلیه کنیم.
الزام دوم اینکه به متون اسلامی مراجعه کنید.از قرآن و از سـنت و از حدیـث و از دعا و از متون اسلامى از کلمـات ائمه و رفتـار ائمـه، آن اصـول و پایه هـاى اصلـى را اتخاذ کنید.

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/21

بسم الله الرحمن الرحیم

نـگاه عمومـى به زن کـه در فرهنـگ غربـى نهادینه شـده، نـگاه غلطى اسـت؛ نگاه ابـزارى اسـت، نـگاه اهانت آمیـز اسـت. از نظـر غـرب، علـت اینکـه شـما نباید تـوى چـادر باشـید، نبایـد حجاب داشـته باشـید، این نیسـت که آزاد باشـید. شـما داریـد میگوئیـد من بـا حجـاب هـم آزادى دارم. او چیـز دیگرى مورد نظرش اسـت؛ زن را بـراى نوازش چشـم مرد، بـراى بهره ورى نامشـروع مـرد، میخواهند به شـکل خاصى در جامعه ظاهر بشـود. ایـن، بزرگترین اهانـت به زن اسـت؛ حالا ولو بـا چندین لفـاف تعارف آمیـز این را بپوشـانند و اسـمهاى دیگـرى رویـش بگذارند.

۰ نظر ۱

نگاه انقلاب اسلامی به زن/20

بسم الله الرحمن الرحیم

مسـئله‌ى بعدى - کـه در قضیه‌ى زن مشـکل دومى اسـت - مسـئله‌ى خانواده اسـت. نظر اسلام در باب خانـواده جایـگاه زن در خانواده، نظر خیلى روشـنى اسـت.《المراه سیده بیتها》بزرگ خانه، زن خانه اسـت؛ ایـن از پیغمبراکـرم اسـت. جایـگاه زن در خانـواده، همانى اسـت کـه در گفتارهاى گوناگـون ائمـه(علیهم السلام) آمده:《المراه ریحانه و لیست بقهرمانه》در تعبیرات عربـى، قهرمان یعنی کارگزار، پادو، یـک خدمتگزار محتـرم. میفرماید: در داخل خانـه، زن قهرمانه نیسـت؛ ریحانه اسـت، گل خانه اسـت.

۰ نظر ۱

زن آنگونه که باید باشد6

بسم الله الرحمن الرحیم


با توجه به آنچه در مطالب قبلی زن آنگونه که باید باشد، گفته شد؛ زن ومرد باید از منیت ها آزاد شوند تا توحیدی شوند وبا جدا شدن از منِ خود، به وجودی برتر اتصال یابند.ازدواج بستری است تا این رهایی را آسان تر وامکانش را مهیاتر کند. با ازدواج برای زن وشوهر زندگی جدیدی بوجود می آید وعملا وارد ساحت دیگری می شوند که قبلا در آن ساحت نبوده اند وبر اساس نظام حکیمانه خداوند نسبت به هم عُلقه پیدا می کنند. اولین نتیجه ازدواج این است که انسان، دیگر برای خودش نیست. در واقع با ازدواج یک حلقه ی توحیدی شکل می گیرد.توحید خانواده به معنای نفی فردیتِ فرد در جمع است؛ به این معنا که در خانواده توحیدی دیگر شما نمی توانی خودِ فردی ات باشی واگر بر منیت خود اصرار بورزی زندگی را هم برای خود جهنم ساخته ای وهم برای دیگران.اساسا هر کس به اندازه ای در خانواده اش خوشبخت است که توانسته باشد در مقابل هسته خانواده به نفی خود فردی دست یابد.یعنی در راستای حکم خداوند هر یک از زن ومرد  امیال فردی خود را برای یک هدف بزرگتر نفی می کنند وهر یک دغدغه کمال دیگری را دارد و سود خود را در تعالی دیگری می جوید.

خداوند برای اینکه دل مارا در کثرت ها وتضادها به توحید برساند، بستر خانواده را فراهم می کند.اما گاهی زن وشوهر با پذیرش حاکمیت رأی ونظر یکی هم به خود وهم به همسر خود بزرگترین ظلم را می کنند.در حالت مردسالاری مردها عملا به جای ایجاد هسته ی توحیدی خانواده، خواسته ی خود را حاکم می کنند وزندگی را نابود می کنند وبا پذیرش زن سالاری نیز بارشد منیت زن او را نابود می سازند.این است که هر کدام از زن ومرد شدیدا در راستای رشد فردیت یک خودِ فربه پیدا کرده اند واز طرف دیگر معنای زندگی توحیدی را گم کرده اند.

در خانواده توحیدی تواضع در مقابل حق همسر بسیار نجات دهنده است چون تکبر را می شکند.اما تواضعی که فرهنگ لیبرالیسم در مقابل زنان پیشنهاد می کند عملا یک نوع ذلت است وتوحید خانواده را از بین می برد.با این نگاه می توان مفهوم این سخن پیامبر(ص) را درک کرد که "هر کس ازدواج کند نصف دین خود را به دست آورده پس باید برای نصف دیگر دینش تقوی پیشه کند." توحید یعنی خودت را نفی کن تا خدا را جای آن بیابی وکسی که ازدواج توحیدی داشته باشد نصف این راه را پیموده است وخود را نفی کرده است و نصف دیگر راه می ماند. از این رو جهاد زن شوهر داری می شود چون او با نفی خودش ورعایت حقوق همسرش احیا می شود .پیامبر می فرماید اگر بنا به سجده بود به زن می گفتم تا به شوهرش سجده کند از آن جهت که پذیرای مدیریت او باشد وبا این پذیرش  خودش را در هسته ی توحیدی خانواده فانی کرده وحیات معنوی اش را احیا کند. بنابراین همسر هر کس موجب آرامش اوست، برای اینکه متذکر حیات توحیدی جاری در خانواده است.زن آنگونه که باید باشد

اصغر طاهر زاده

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان